HBM Juristen

Juridisch advies & rechtsbijstand

Privacy Statement

Privacy Statement

1. Inleiding
HBM Juristen respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens HBM Juristen  verwerkt.

2. Persoonsgegevens
HBM Juristen verwerkt de navolgende persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

1. standaardgegevens zoals voor- en achternaam, BSN, geboortedatum etc.
2. contactgegevens
3. medische informatie
4. strafrechtelijke informatie
5. financiële gegevens
6. alle overige persoonsgegevens die aan HBM Juristen worden verstrekt of die HBM Juristen kan verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals verder in dit privacy statement worden vermeld.

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt HBM Juristen omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt waaronder wederpartijen, andere juristen, de rechtspraak of via andere (openbare) bronnen bekend zijn geworden.

3. Doel
HBM Juristen verwerkt de hiervoor genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

1. het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures
2. advisering, bemiddeling en verwijzing
3. voldoen aan onze juridische verplichtingen
4. communicatie activiteiten

4. Grondslag verwerking
HBM Juristen verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • uw toestemming
 • wettelijke verplichting
 • uitvoering van een overeenkomst
 • gerechtvaardigd belang

5. Delen met derden
HBM Juristen deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere jurist, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van HBM Juristen, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan HBM Juristen persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

6. Beveiliging persoonsgegevens
HBM Juristen hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval HBM Juristen gebruik maakt van diensten van derde partijen, zal HBM Juristen in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

7. Bewaartermijn
HBM Juristen bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. Daarna worden uw persoonsgegevens verwijderd c.q. vernietigd.

8. Privacy rechten van betrokkenen
Op grond van de AVG hebben betrokkenen de volgende rechten:

 • recht op informatie (ontvangst privacyverklaring)
 • recht op inzage  (m.u.v. persoonlijke aantekeningen van verwerkingsverantwoordelijke)
 • recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming (alleen van feitelijke gegevens)
 • recht van verzet
 • recht op dataportabiliteit
 • recht op vergetelheid
 • recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens
 • recht om eerder gegeven toestemming in te trekken

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens:

HBM Juristen

T 020-2157540

Er kunnen zich echter omstandigheden voordoen waarbij HBM Juristen aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht die wij hanteren en wettelijke bewaartermijnen.

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. HBM Juristen neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

9. Aanpassing privacy statement
HBM Juristen heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website www.hbmjuristen.com.

10. Vragen & Contact
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met HBM Juristen via telefoonnummer
020-2157540 of e-mail.

Dit privacy statement is laatstelijk op 13 juli 2019 aangepast.